اپلیکیشن موبایل شهرداری منطقه 5 مشهد - رمضان

اپلیکیشن موبایل شهرداری منطقه 5 مشهد - رمضان
اپلیکیشن موبایل شهرداری منطقه 5 مشهد - رمضان
اپلیکیشن موبایل شهرداری منطقه 5 مشهد - رمضان
اپلیکیشن موبایل شهرداری منطقه 5 مشهد - رمضان

توضیحات

این اپلیکیشن موبایل مخصوص ماه مبارک رمضان و به سفارش شهرداری منطقه مشهد انجام شد که امکاناتی از قبیل دکتر رمضان ، غذاهای رمضان، اوقات شرعی و... را دارا می باشد.

دانلود از: