هوشمند سازی فرآیندها

هوشمند سازی فرآیندها
هوشمند سازی فرآیندها

توضیحات

یکی از نمونه کارهای انجام شده در حیطه هوشمند سازی فرآیند ها, هوشمند سازی سالن مرغداری که توسط تیم حامی انجام  است.

در این سیستم سعی شده است تمام فرآیند های قابل برنامه ریزی سالن مرغداری هوشمندسازی شود و همگی از طریق تبلت از راه دور و یا نزدیک کنترل و برنامه ریزی شوند..